salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
 

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Dynamic Mobile/Zyklus, Nørregade 12, 2.tv, 4600 Køge (herefter Sælger) leverancer i form af bl.a. men ikke udtømmende konsulentydelser herunder rådgivning, salg af abonnementer, individuelle aftaler for så vidt angår tillægsydelser til Køber.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Det gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud
 

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 10 hverdage fra tilbuddets datering.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

3. Priser
 

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

4. Betaling
 

Sælger fakturerer i henhold til Sælgers til enhver tid værende sædvanlige timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver på op til 3 dages arbejde og helpdesk-sager.

For større projekter er fast pris eller estimat anført i forbindelse med accepteret løsningsbeskrivelse. Betalingsplan fremgår typisk af løsningsbeskrivelsen. Hvor det ikke specifikt fremgår, at der er tale om fast pris, faktureres udførelsen efter regning i henhold til den anvendte tid på projektet.

Sælger kan fakturere projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgraden eller ved afslutning af et projekts enkelte faser.

Regninger forfalder til betaling 14 dage efter udstedelse.

Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter for møder, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt, såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde.

Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning, medmindre der er afgivet fast pris for disse.

Såfremt der foreligger ubetalte regninger, der har overskredet betalingsfristen, kan Sælger vælge at indstille arbejdet, indtil disse er betalt.

Sælger er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 samt morarente i henhold til den til enhver tid gældende rentesats i renteloven og i øvrigt i henhold til rentelovens regler.

Alle priser er angivet eksklusiv moms.

5. Produktinformation og produktændringer
 

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

6. Leveringstidspunkt og risikoovergang
 

Medmindre andet er særskilt aftalt, anses levering for sket, når softwaren er implementeret eller udleveret fra Sælger. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering m.v., medmindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor Sælger efter aftale med Køber skal udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Køber på det aftalte leveringssted eller installeres på Købers system. Risikoen for produkterne overgår til Køber senest ved levering.

7. Overdragelse
 

Uden skriftligt samtykke fra Sælger er Køber af en Dynamic Mobile Platform licens uberettiget til at overdrage licensen, det være sig til tredjemand eller koncerninternt, uanset om overdragelse måtte ske ved salg, gave, leje, udlån eller på anden vis.

8. Leveringstid
 

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 25 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogen beføjelser over for Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

9. Mangler og reklamation
 

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks, efter mangler er eller burde være opdaget, give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke har reklameret som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte blive krediteret Køber.

Har Køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers skriftlige samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse i relation til eventuelle mangler ved det solgte.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

10. Ejendomsrettigheder
 

Ejendomsretten til Dynamic Mobile Platform med samtlige tilhørende programmer og kildekoder overgår ikke ved køb af licens til Dynamic Mobile Platform. Der erhverves alene en brugsret til at anvende Dynamic Mobile Platform på nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Dynamic Mobile Platform med tilhørende programmer og kildekoder er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende Sælger. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller disassembling, udlån eller reproduktion af Dynamic Mobile Platform med tilhørende programmer og kildekoder er ikke tilladt og vil blive retsforfulgt af Sælger.

Køberen af Dynamic Mobile Platform licens er forpligtet til at instruere medarbejdere og øvrige, der har adgang til Dynamic Moblie Platform, om indholdet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

En licens til Dynamic Mobile Platform indebærer ret til for Køberen (selskab eller fysisk person) at anvende Dynamic Mobile Platform til oprettelse af 1 hjemmeside, medmindre der tilkøbes et antal site licenser, i henhold til hvilke der kan oprettes en yderligere hjemmeside pr. site licens.

11. Immaterielle rettigheder til Dynamic Mobile Platform
 

Alle immaterielle rettigheder til den tekniske udformning af Dynamic Mobile Platform tilhører Sælger og forbliver til enhver tid Sælgers ejendom.

Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af Sælger overgår i sin helhed til Køber efter betaling for udførelsen.

Køber opnår efter fuld betaling af Sælgers honorar og omkostninger, en ikke- eksklusiv ret til egen brug af det udviklede.

Kildekoder til specialudviklede moduler kan på Købers foranledning udleveres i det omfang, dette er muligt. Kildekoden må udelukkende anvendes til videreudvikling af den konkrete Dynamic Mobile Platform stillet til rådighed gennem den købte licens og må ikke videregives til tredjepart. Omkostninger i forbindelse med udlevering af kildekode afregnes særskilt efter regning.

Køber opnår ingen ophavsret til Dynamic Mobile Platforms eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved Dynamic Mobile Platform Software i forbindelse med Dynamic Mobile Platforms udførelse.

12. Ansvarsbegrænsning
 

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber alene berettiget til erstatning for direkte tab og i øvrigt med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte tab/skader, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulige eksistens.

13. Force majeure
 

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- og eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger, samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

14. Produktansvar
 

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgte ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

15. Tvister, lovvalg og værneting
 

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret i første instans. Dansk International privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse. 

bliv kontaktet
og hør mere om hvordan du kan bruge mobilen i din markedsføring
firma       
navn 
telefon 
e-mail 
kommentar